چگونه P / L (سود یا ضرر) در هر معامله را محاسبه کنم؟

سود و زیان یک معامله را می توان با ضرب پیپ های بدست آمده یا از دست رفته در ارزش پیپ و تعداد لاتها منهای هزینه بهره بانه و کمیسیون ها در صورت وجود محاسبه کرد.