کجا می توان هزینه های بهره شبانه یا سواپ را پیدا کرد؟

هزینه های بهره شبانه یا سواپ را می توانید از طریق پلتفرم معاملاتی تحت عنوان “specification” مشاهده کنید.