pip / tick چیست؟

Pip / tick به نوسان حداقل قیمت ابزار مالی اشاره دارد. اطلاعات بیشتر در “‘Product Outline” در بخش اسناد حقوقی در کابین شما یا در وب سایت ما وجود دارد