آیا برداشت ها فوری انجام می شود؟

اگر درخواست برداشت در ساعات کاری بخش مالی دریافت شود، معمولاً در همان روز رسیدگی می شود ، در غیر این صورت در روز کاری بعدی رسیدگی می شود. برای ادامه هر درخواست برداشت ، وضعیت حساب شما باید “Passed” شود و تمام جزئیات مربوطه باید در دسترس باشد.