آیا کارگزاری ویندزور هزینه برداشت را دریافت می کند؟

هزینه های برداشت توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت، دریافت می شود.