آیا کارگزاری ویندزور هزینه ودیعه را می گیرند؟

هزینه های واریز توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت می شود.