برای برداشت از کدام روش استفاده کنم؟

برداشت وجه تنها با استفاده از همان روش استفاده شده برای واریز وجه به حساب شما انجام می گیرد