حداقل مبلغ برداشت چقدر است؟

حداقل مبلغی وجود ندارد. با این حال توجه داشته باشید که برخی از ارائه دهندگان خدمات پرداخت محدودیت ها و قوانینی در مورد حداقل مبلغ قابل برداشت دارند. جزئیات مربوط به هر روش در کابین موجود است.