رسیدگی به درخواست برداشت من چه مدت طول می کشد؟

درخواستهای برداشت معمولاً در صورت دریافت در ساعات کاری توسط بخش مالی در همان روز پردازش می شوند ، در غیر این صورت در روز کاری بعدی پردازش می شوند. برای ادامه هر درخواست برداشت ، وضعیت حساب شما باید “Passed” شود و کلیه جزئیات مربوطه باید در دسترس باشد
توجه به این نکته مهم است که پس از پردازش برداشت از طرف ما ، مدت زمان لازم برای واریز شدن به حساب شما به ارائه دهنده خدمات پرداخت بستگی دارد