چرا واریز کارت اعتباری / دبیت کارت من رد شده است؟

لطفاً در صورت پرداخت ناموفق کارت به بانک خود مراجعه کنید.
برخی از دلایل می تواند این موارد باشد:
– محدود شدن مبلغ قابل انتقال
– ورود اشتباه شماره CVV
– تاریخ انقضا اشتباه وارد شده است
– وضعیت امنیت سه بعدی ناموفق بوده است