چگونه می توانم با انتقال بانکی واریز گذاری کنم؟

وارد کابین شوید
– در صفحه اصلی ، در بخش “حسابهای حقیقی” حسابی را که می خواهید به آن واریز کنید انتخاب کنید و روی گزینه “واریز” کلیک کنید
– روی “انتقال بانکی” کلیک کنید
– بانک را انتخاب کنید
– برای بازیابی جزئیات بانکی برای انتقال ، روی “جزئیات” کلیک کنید.