چگونه می توانم برداشت خود را لغو کنم؟

می توانید درخواست برداشت را به طور مستقیم از داخل کابین لغو نمایید