کدام کارت های اعتباری پذیرفته می شوند؟

کارتهای ویزا ، مستر و مائسترو برای واریز و برداشت پذیرفته می شوند.