آیا سرمایه مشتریان را مدیریت می کنید؟

ویندزور بروکرز سرمایه مشتریان را مدیریت نمی کند.