آیا وقتی از MT4 خارج می شوم معاملات باز من بسته می شود؟

معاملات تا زمانی که آنها را نبندید باز هستند.