آیا پلتفرم MT4 شامل Expert است؟

MT4 ویژگی EA (Expert Expert) را ارائه می دهد ، با این وجود ویندزور هیچ پشتیبانی فنی در زمینه استفاده از آن ارائه نمی دهد و مشتریان می توانند از این ویژگی به تشخیص خود استفاده کنند.