زمان پلتفرم معاملاتی بر اساس کجاست؟

به وقت محلی قبرس EET (به وقت اروپای شرقی) UTC +2 زمان زمستان / UTC + 3 به وقت تابستان.