چرا سرمایه مشتریان را مدیریت نمی کنید؟

مدیریت سرمایه به یک مجوز خاص اضافی نیاز دارد که کارگزاری ویندزور ندارد و نمیتواند این سرویس را ارائه کند.