آیا محدودیتی برای تعداد دنبال کننده ای که یک ارائه دهنده می تواند داشته باشد، وجود دارد؟

تعداد دنبال کننده هایی که یک ارائه دهنده می تواند داشته باشد نامحدود است.