آیا می توانم ارائه دهندگان استراتژی های مختلف را کپی کنم؟

با کپی تریدینگ ویندزور بروکرز، شما فقط می توانید یک اشتراک را برای هر حساب کپی تریدینگ فعال کنید. با این حال، می توانید برای چندین حساب ثبت نام کنید و استراتژی های مختلف را امتحان کنید.