آیا می توانم همزمان بیش از یک استراتژی ارائه دهم؟

ارائه دهندگان می توانند چندین پروفایل ایجاد کنند و استراتژی های مختلف را در هر یک به اشتراک بگذارند. با این حال، هر استراتژی از یک حساب MT4 متفاوت برای ردیابی دقیق پیشرفت هر استراتژی استفاده می کند.