آیا می توانم هم برای ارائه دهنده و دنبال کننده اقدام کنم؟

مشتریان می توانند هم ارائه دهنده و هم دنبال کننده باشند، اما از حساب های متفاوتی استفاده خواهند کرد. یک ارائه‌ دهنده می‌تواند یک حساب MT4 سرمایه‌گذاری شده موجود را برای معامله انتخاب کند، در حالی که یک دنبال‌ کننده باید یک حساب ویژه MT4 ایجاد کند که صرفاً برای اهداف کپی تریدینگ استفاده می‌شود. توجه: دنبال کنندگان نمی توانند این حساب را به صورت دستی مدیریت کنند.