اگر اشتراک یک ارائه دهنده را لغو کنم، برای موقعیت های باز من چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که “لغو اشتراک” از یک ارائه دهنده را انتخاب کنید، تمام موقعیت های فعلی شما بسته می شود. می‌توانید با انتخاب «تعلیق» اشتراک، موقعیت‌های فعلی خود را باز نگه دارید.