دنبال کننده در کپی تریدینگ ویندزور بروکرز چیست؟

دنبال کننده کسی است که از معاملات یک ارائه دهنده کپی می کند. یک حساب دنبال کننده فقط می‌تواند یک ارائه‌ دهنده را در یک زمان دنبال کند و هر ارائه‌ دهنده‌ ای که دنبال می‌کنند «اشتراک» در نظر گرفته می‌شود.
دنبال کنندگان می توانند پارامترهای کپی و قوانین مدیریت ریسک را برای اشتراک خود تنظیم کنند. (توجه: دنبال کنندگان می توانند چندین حساب دنبال کننده کپی تریدینگ ایجاد کنند تا همزمان چندین ارائه دهنده را کپی کنند.)