پس از کپی کردن شخصی، چقدر طول می کشد تا معاملات در حساب من انجام شود؟

در عرض چند ثانیه پس از باز کردن یک موقعیت، معاملات ارائه دهنده در حساب معاملاتی شما کپی می شود.