چگونه ارائه دهندگان برای استراتژی های خود کارمزد دریافت می کنند؟

ارائه دهندگان کارمزد مشارکت در سود دریافت می کنند که به عنوان کارمزد عملکرد شناخته می شود. این کارمزد توسط ارائه دهندگان تعیین می شود و توسط دنبال کننده ها فقط زمانی پرداخت می شود که اشتراک نتیجه معاملاتی سودآوری داشته باشد. کارمزد عملکرد به صورت هفتگی محاسبه و به ارائه دهندگان پرداخت می شود. به طور خاص، پرداخت هر شنبه ساعت 00:00 انجام می شود. (توجه: اگر دنبال کننده تصمیم به برداشت وجه یا لغو اشتراک قبل از روز پرداخت داشته باشد، کارمزد ها تا آن لحظه محاسبه می شود و پرداخت فوراً انجام می شود.)